Privire de ansamblu

Capitolele finale ale RGPD confirmă că RGPD intră în vigoare la 25 mai 2018. Tot aici este stabilită și relația intenționată cu alte instrumente UE de protecție a datelor, inclusiv Directiva 2002/58/CE („Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic”).

Comisia va raporta în mod regulat despre RGPD odată ce acesta va intra în vigoare. Aceste dispoziții finale oferă, de asemenea, Comisiei competența de a adopta anumite acte delegate în temeiul RGPD (i.e. în ceea ce privește utilizarea iconurilor și a mecanismelor de certificare).

Lista de acțiuni

  • Rețineți că RGPD va intra în vigoare din 25 mai 2018.
  • Începeți planificarea modificărilor ce trebuie întreprinse pentru a răspunde noilor cerințe. Vedeți punctele de acțiune din alte secțiuni.
  • Atunci când este relevant pentru afacerea dumneavoastră, urmăriți evoluțiile în legătură cu Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic. La 10 ianuarie 2017, Comisia Europeană a adoptat o propunere de Regulament privind confidențialitatea în UE, care să înlocuiască Directiva UE privind confidențialitatea.

Comentarii

Capitolul 10 din RGPD acordă Comisiei competența de a adopta acte delegate (menționate la Articolul 12(8) cu privire la iconurile standardizate și la Articolul 43(8) cu privire la mecanismele de certificare). Aceste competențe pot fi revocate de Parlament sau de Consiliu în orice moment. Actele adoptate vor intra în vigoare în termen de 3 luni, dacă Parlamentul și Consiliului nu se opun. Această perioadă poate fi extinsă. Comisia va fi asistată de un comitet, în conformitate cu Regulamentul 182/2011. Este deosebit de important ca Comisia să efectueze consultări adecvate atunci când își desfășoară lucrările pregătitoare, inclusiv la nivel expert (Considerentul 166).

De asemenea, Comisiei i se conferă competențe de implementare pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a RGPD, care ar trebui, de asemenea, exercitate în conformitate cu Regulamentul 182/2011.

Capitolul 11 ​​din RGPD confirmă faptul că Directiva privind protecția datelor va fi abrogată odată cu intrarea în vigoare a RGPD, la doi ani și douăzeci de zile de la publicarea acesteia în Jurnalul Oficial (25 mai 2018). Trimiterile din alte acte legislative la directiva abrogată privind protecția datelor se interpretează ca trimiteri la RGPD, iar trimiterile la Grupul de lucru Articolul 29 se interpretează ca trimiteri la CEPD.

Comisia va prezenta Parlamentului și Consiliului un raport periodic cu privire la RGPD, acordând o atenție specială dispozițiilor privind transferul de date și celor privind cooperarea și coerența. Primul raport se va întocmi nu mai târziu de 4 ani de la intrarea în vigoare a RGPD și va fi transmis ulterior la fiecare 4 ani. Rapoartele vor fi făcute publice.

Articolul 95 clarifică faptul că RGPD nu impune obligații suplimentare furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului în Uniune, în măsura în care acestea fac obiectul unor obligații specifice în temeiul Directivei privind confidențialitatea în mediul electronic cu aceleași obiective. La 10 ianuarie 2017, Comisia Europeană a adoptat o propunere de Regulament privind confidențialitatea în UE, care să înlocuiască Directiva UE privind confidențialitatea.

Considerentul 171 clarifică faptul că, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu actuala Directivă privind protecția datelor, nu este necesar ca persoana vizată să-și dea din nou consimțământul dacă modul în care acesta a fost dat inițial este în conformitate cu condițiile RGPD.