Decizia Nr. 105 din 15 decembrie 2007

cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit

EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 891 din 27 decembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005,

având în vedere prevederile art. 5, 12 şi 17 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,

în aplicarea dispoziţiilor art. 8 şi 10 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare riscurile pentru viaţa intimă, familială şi privată a persoanelor fizice, prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate, de natură a evalua aspecte precum credibilitatea sau solvabilitatea,

ţinând seama că operaţiunile realizate asupra datelor cu caracter personal incluse în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit constituie prelucrare de date cu caracter personal supusă prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care este susceptibilă de a prezenta riscuri speciale pentru dreptul la viaţă intimă, familială şi privată,

luând în considerare necesitatea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării în cadrul sistemelor de evidenţă de tipul birourilor de credit, datorită naturii datelor prelucrate şi scopului prelucrării acestor date,

pentru evitarea producerii unor abuzuri în activitatea de înscriere a datelor personale în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit, care pot produce efecte asupra unui număr considerabil de cetăţeni,

având în vedere interesul legitim al instituţiilor financiare şi de credit de a adopta politici şi proceduri eficiente de cunoaştere a clientelei şi de prevenire a utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfăşurarea unor activităţi contrare legii,

văzând Referatul de aprobare nr. 5.332 din 13 octombrie 2006 privind propunerea emiterii unei decizii cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit,

 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

 

ART. 1

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în cadrul unor sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, în scopul evaluării solvabilităţii, al reducerii riscului la creditare şi al determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoane fizice, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei datelor personale, a reglementărilor din domeniul financiar-bancar, precum şi a dispoziţiilor prezentei decizii.

ART. 2

În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

 1. a) sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit – orice bază de date organizată în sistem centralizat şi gestionată de o entitate de drept privat, care cuprinde datele cu caracter personal comunicate în legătură cu activităţile desfăşurate de instituţiile financiare şi de credit, autorizate potrivit legii, în scopul evaluării solvabilităţii, al reducerii riscului la creditare şi al determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoane fizice; aceste baze de date pot fi consultate numai de către entităţile participante la sistem;
 2. b) birou de credit – entitatea de drept privat care gestionează sistemul de evidenţă definit la lit. a); biroul de credit are calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) participant – orice entitate de drept privat care transmite către un sistem de evidenţă de tipul birourilor de credite datele cu caracter personal colectate în legătură cu solicitarea/acordarea unui credit, în baza unui contract încheiat cu biroul de credit, şi care consultă pe bază de reciprocitate datele transmise de către ceilalţi participanţi; participanţii au calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pot fi participanţi la sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai instituţiile financiare şi de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, precum şi societăţi de asigurări pentru produsele de tip credit;
 4. d) date negative – informaţiile referitoare la întârzierile la plată a obligaţiilor decurgând din relaţiile de creditare a persoanelor fizice;
 5. e) date pozitive – informaţiile referitoare la creditele acordate debitorilor persoane fizice, de natură a contribui la evaluarea gradului de îndatorare şi a bonităţii acestora;
 6. f) date referitoare la inadvertenţe – informaţiile neconcordante, rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului;
 7. g) date referitoare la fraudulenţi – informaţiile privind săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii în domeniul financiar-bancar, în relaţia directă cu un participant, constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;
 8. h) date sensibile – datele cu caracter personal reglementate de 7 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

(1) Prelucrările efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit pot avea ca obiect numai datele cu caracter personal care sunt relevante şi neexcesive în raport cu scopurile menţionate la art. 1 şi numai în legătură cu activitatea de creditare.

(2) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit nu se pot efectua asupra datelor sensibile şi a datelor reglementate de art. 10 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia datelor privind fraudulenţii, în înţelesul prezentei decizii.

(3) Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate în cadrul unor sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit sunt următoarele:

 1. a) date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţa, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal;
 2. b) date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului;
 3. c) date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi adresa angajatorului;
 4. d) date referitoare la fraudulenţi: fapta comisă, numărul şi data hotărârii judecătoreşti/actului administrativ, denumirea emitentului;
 5. e) date referitoare la inadvertenţe.

(4) Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit sunt împrumutaţii, codebitorii şi giranţii.

ART. 4

(1) Birourile de credit colectează date cu caracter personal exclusiv de la participanţi.

(2) Participanţii au obligaţia de a transmite date exacte şi corecte către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit.

(3) Birourile de credit sunt obligate să efectueze demersuri în vederea remedierii deficienţelor constatate în legătură cu caracterul inexact sau incomplet al informaţiilor.

(4) Datele înregistrate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit pot fi actualizate, modificate, completate sau şterse fie direct de către participantul care a transmis datele, fie de către biroul de credit, la cererea sau în acord cu participantul.

(5) Operaţiunile prevăzute la alin. (4) pot avea loc inclusiv ca urmare a exercitării de către persoana vizată a drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unei solicitări a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.

(6) Este interzis accesul sau furnizarea datelor înregistrate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit către terţi, cu excepţia autorităţilor şi instituţiilor publice, în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

ART. 5

(1) Datele negative se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit după 30 de zile de la data scadenţei.

(2) Datele pozitive se transmit după data încheierii contractului dintre participant şi persoana fizică.

(3) Datele referitoare la inadvertenţe se transmit după stabilirea culpei solicitantului care a furnizat informaţii neconcordante, de către compartimentele competente ale participanţilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din prezenta decizie.

(4) Datele referitoare la fraudulenţi se transmit după luarea la cunoştinţă despre rămânerea definitivă sau, după caz, irevocabilă a hotărârii judecătoreşti ori după data la care a devenit executoriu un act administrativ necontestat, prin care s-a stabilit vinovăţia persoanei fizice aflate în relaţie cu un participant, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din prezenta decizie.

ART. 6

(1) Datele cu caracter personal ale solicitanţilor de credit care au renunţat la cererea de credit sau a căror cerere a fost respinsă sunt stocate în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit şi dezvăluite participanţilor pentru cel mult 6 luni de la data transmiterii datelor către biroul de credit.

(2) Datele negative sunt stocate în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit şi dezvăluite participanţilor pentru perioada necesară realizării scopurilor prevăzute la art. 1, dar nu mai mult de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise, în cazul neachitării restanţelor până la data respectivă.

(3) Datele pozitive sunt stocate în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit şi dezvăluite participanţilor pentru perioada necesară realizării scopurilor prevăzute la art. 1, dar nu mai mult de 4 ani de la data ultimei actualizări transmise.

(4) Datele referitoare la inadvertenţe şi datele referitoare la fraudulenţi sunt stocate în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit şi dezvăluite participanţilor pentru perioada necesară realizării scopurilor prevăzute la art. 1, dar nu mai mult de 4 ani de la data transmiterii în aceste sisteme.

ART. 7

La expirarea termenelor prevăzute la art. 6, datele cu caracter personal se şterg din sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit sau sunt transformate, după caz, în date anonime şi prelucrate în scopuri statistice.

ART. 8

(1) Datele cu caracter personal ale solicitanţilor de credit se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai cu acordul scris al persoanei vizate, obţinut de participanţi la data depunerii cererii de credit.

(2) Datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai după înştiinţarea prealabilă, realizată de către participanţi în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată şi transmiterea datelor, realizată cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.

(3) Datele pozitive se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai după înştiinţarea prealabilă, în scris, a persoanei vizate, realizată de către participanţi la data încheierii contractului.

(4) Datele referitoare la inadvertenţe şi la fraudulenţi se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai după înştiinţarea prealabilă a persoanei vizate, în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, realizată de către participanţi, înainte de data transmiterii.

ART. 9

(1) Participanţii sunt obligaţi să furnizeze persoanei vizate la data înştiinţării prealabile prevăzute la art. 8, în mod clar şi exact, informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele cu privire la:

 1. a) datele cu caracter personal transmise;
 2. b) identitatea biroului sau birourilor de credit către care sunt transmise datele;
 3. c) categoriile de participanţi la birourile de credit către care sunt transmise datele;
 4. d) perioada sau perioadele de stocare a datelor în cadrul sistemelor de evidenţă de tipul birourilor de credit;
 5. e) modalităţile concrete de exercitare a dreptului de acces, de intervenţie şi de opoziţie, în relaţia cu participantul şi cu biroul/birourile de credit.

(2) Participanţii şi birourile de credit sunt obligaţi să ia măsuri corespunzătoare pentru a asigura respectarea drepturilor de acces, de intervenţie şi de a nu fi supus unei decizii automate individuale, prevăzute la art. 13, 14 şi 17 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţii particulare justificate, persoanele fizice se pot opune ca datele lor cu caracter personal să fie transmise sau prelucrate ulterior în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit.

ART. 10

Participanţii şi birourile de credit sunt obligaţi să adopte măsurile de securitate tehnice şi organizatorice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal în condiţiile art. 19 şi 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pot avea acces la datele cu caracter personal stocate în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai persoanele autorizate.

ART. 11

Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date efectuate de operatorii de date cu caracter personal din alte domenii de activitate, având ca scop ţinerea evidenţei rău-platnicilor şi evaluarea solvabilităţii propriilor clienţi persoane fizice, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei datelor personale.

ART. 12

Încălcarea dispoziţiilor prezentei decizii poate atrage răspunderea contravenţională, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 13

Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2007.